Јавне набавке

Отвoрени пoступак - КРЕДИТ ЗА ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ „ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 6“, СТ.ПАЗОВА, ЛАМЕЛА „А“ и „Б“

„ППШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ЈП СТАРА ПАЗПВА, Стара Пазпва, Светпсавска бр.11, 31.12.2014.гпд. упућује ПOЗИВ за ппднпшеое ппнуда у ппступку јавне набавке услуга ЈН 1-3/14 – oтвoрени пoступак - КРЕДИТ ЗА ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ „ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 6“, СТ.ПАЗОВА, ЛАМЕЛА „А“ и „Б“.

Позив за подношење понуда 620kb
Конкурсна документација 950kb

Јавна набавка - Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи пословно-стамбене зграде "Ћирила и Методија 6", Ст. Пазова, I фаза, Ламела „А“

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 2-2/2014 од 03.06.2014. године, „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“ ЈП Стара Пазова, ул. Светосавска 11, упућује ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА бр. ЈН 2-2/14 јавна набавка мале вредности – Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи пословно-стамбене зграде "Ћирила и Методија 6", Ст. Пазова, I фаза, Ламела „А“.

Позив за подношење понуда 200kb
Конкурсна документација 1.2mb

Јавна набавка - изградња пословно-стамбене зграде "Ћирила и Методија 6" Ст. Пазова, I фаза Ламела „А“

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 1-1-1/2014 од 15.04.2014. године, „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“ ЈП Стара Пазова, ул. Светосавска 11, упућује ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА бр. ЈН 1-1/14 у отвореном поступку –Изградња пословно-стамбене зграде "Ћирила и Методија 6" Ст. Пазова, I фаза Ламела „А“.

Измене и допуне конкурсне документације 2 180kb
Измене и допуне конкурсне документације 388kb
Конкурсна документација 2.8mb
Проследи на: