Јавне набавке

Јавна набавка: хигијенско одржавање спортских хала

Јавна набавка мале вредности - услуге чишћења.

Хигијенско одржавање спортских хала

Број: 2-1/16

Позив за подношење понуда 800kb
Конкурсна документација 1.2mb

Јавна набавка радовa: радови на изградњи система подног грејања и припреме санитарне топле воде

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

Радови на изградњи система подног грејања и припреме санитарне топле воде

Јавна набавка број 1-1/15

Одлука о обустави поступка 410kb
Одлука о додели уговора 450kb
Позив за подношење понуда 750kb
Конкурсна документација 1mb

Јавна набавка: УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДА У ФРУШКОГОРСКОЈ УЛИЦИ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 2-5-1/15 и Решења о именовању комисије за јавну набавку број ЈН 2-5-2/15 припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вреднпсти УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДА У ФРУШКОГОРСКОЈ УЛИЦИ У СТАРОЈ ПАЗОВИ Број ЈН 2-5/15.

Одлука о додели уговора 480kb
Позив за подношење понуда 200kb
Конкурсна документација 1.2mb

Јавна набавка мале вредности: одржавање зграда

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), , чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 2-2/15 деловодни бр. 47-1/15 од 11.03.2015. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈН 2-2/14 деловодни бр. 47-2/15 од 11.03.2015., припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА.

Позив за подношење понуда 550kb
Конкурсна документација 1mb

Јавна набавка мале вредности: одржавање станова

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), , чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 2-1/14 деловодни бр. 9-1/2014 од 05.02.2014. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈН 2-1/14 деловодни бр. 9-2/2014 од 05.02.2014., припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ СТАНОВА.

Позив за подношење понуда 550kb
Конкурсна документација 1mb
Проследи на: