Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

Јавна набавка услуге – надзор над извођењем радова на изградњи спољног уређења

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 29/2015 И 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број; 109-1/19 од 11.07.2019. године Комисија за јавне набавке образована решењем директора број: 109-2/19 од 11.07.2019. године припремила је конкурсну документацију за јавну набавку услуга надзора над извођењем радова на изградњи спољног уређења.

Конкурсна документација 655 КБ
icon-pdf Позив за подношење понуда 170 КБ
icon-pdf Одлука о додели уговора 1 МБ
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494