Јавни позиви и конкурси

Јавна набавка мале вредности: одржавање зграда

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), , чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 2-2/15 деловодни бр. 47-1/15 од 11.03.2015. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈН 2-2/14 деловодни бр. 47-2/15 од 11.03.2015., припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА.

Позив за подношење понуда 550kb
Конкурсна документација 1mb

Јавна набавка мале вредности: одржавање станова

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), , чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 2-1/14 деловодни бр. 9-1/2014 од 05.02.2014. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈН 2-1/14 деловодни бр. 9-2/2014 од 05.02.2014., припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ СТАНОВА.

Позив за подношење понуда 550kb
Конкурсна документација 1mb

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

На основу Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора („Сл.лист општина Срема 13/14) Комисија за давање у закуп пословног простора расписује ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА.

Расписује се Јавни оглас за давање у закуп пословних простора путем јавног надметања, на период од пет година, и то:

  • У Новој Пазови, улица Његошева број 1, површине 76 м2,
  • У Старој Пазови, улица Ћирила и Методија број 6, површине 108 м2,
  • У Старој Пазови, улица Змај Јовина бб, на пијаци, површине 54 м2.
Текст огласа и детаљи 90kb

Отвoрени пoступак - КРЕДИТ ЗА ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ „ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 6“, СТ.ПАЗОВА, ЛАМЕЛА „А“ и „Б“

„ППШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ЈП СТАРА ПАЗПВА, Стара Пазпва, Светпсавска бр.11, 31.12.2014.гпд. упућује ПOЗИВ за ппднпшеое ппнуда у ппступку јавне набавке услуга ЈН 1-3/14 – oтвoрени пoступак - КРЕДИТ ЗА ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ „ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 6“, СТ.ПАЗОВА, ЛАМЕЛА „А“ и „Б“.

Позив за подношење понуда 620kb
Конкурсна документација 950kb

Јавна набавка - Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи пословно-стамбене зграде "Ћирила и Методија 6", Ст. Пазова, I фаза, Ламела „А“

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 2-2/2014 од 03.06.2014. године, „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“ ЈП Стара Пазова, ул. Светосавска 11, упућује ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА бр. ЈН 2-2/14 јавна набавка мале вредности – Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи пословно-стамбене зграде "Ћирила и Методија 6", Ст. Пазова, I фаза, Ламела „А“.

Позив за подношење понуда 200kb
Конкурсна документација 1.2mb

Јавна набавка - изградња пословно-стамбене зграде "Ћирила и Методија 6" Ст. Пазова, I фаза Ламела „А“

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 1-1-1/2014 од 15.04.2014. године, „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“ ЈП Стара Пазова, ул. Светосавска 11, упућује ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА бр. ЈН 1-1/14 у отвореном поступку –Изградња пословно-стамбене зграде "Ћирила и Методија 6" Ст. Пазова, I фаза Ламела „А“.

Измене и допуне конкурсне документације 2 180kb
Измене и допуне конкурсне документације 388kb
Конкурсна документација 2.8mb
Проследи на: