Јавни позиви и конкурси

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

На основу члана 7. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", бр. 24/2012 ) Комисија за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Стара Пазова, расписује ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА. Предмет давања у закуп је пословни простор у јавној својини општине Стара Пазова на комплексу ''Пазовачки базени'' који се налази на уласку у Нову Пазову из правца Стара Пазове, на раскрсници путева Стара Пазова - Нова Пазова - Војка - Стари Бановци.

Текст огласа и детаљи 220kb

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

На основу Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора („Сл.лист општина Срема 13/14) Комисија за давање у закуп пословног простора расписује ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА.

Расписује се Јавни оглас за давање у закуп пословних простора путем јавног надметања, на период до пет година, и то:

  • У Сурдуку, улица Цара Лазара број 22, површине 31,22 м2,
  • У Старим Бановцима, улица Грчка број 27, површине 36,25 м2.
Текст огласа и детаљи 170kb

КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ 34 СТАНА У СТАРОЈ ПАЗОВИ СА ПРАВОМ ОТКУПА

На основу Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“, Конкурсна комисија објављује КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ 34 СТАНА У СТАРОЈ ПАЗОВИ СА ПРАВОМ ОТКУПА.

Konkursna dokumentacija 80kb

Јавна набавка мале вредности: одржавање зграда

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), , чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 2-2/15 деловодни бр. 47-1/15 од 11.03.2015. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈН 2-2/14 деловодни бр. 47-2/15 од 11.03.2015., припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА.

Позив за подношење понуда 550kb
Конкурсна документација 1mb

Јавна набавка мале вредности: одржавање станова

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), , чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 2-1/14 деловодни бр. 9-1/2014 од 05.02.2014. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈН 2-1/14 деловодни бр. 9-2/2014 од 05.02.2014., припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ СТАНОВА.

Позив за подношење понуда 550kb
Конкурсна документација 1mb

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

На основу Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора („Сл.лист општина Срема 13/14) Комисија за давање у закуп пословног простора расписује ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА.

Расписује се Јавни оглас за давање у закуп пословних простора путем јавног надметања, на период од пет година, и то:

  • У Новој Пазови, улица Његошева број 1, површине 76 м2,
  • У Старој Пазови, улица Ћирила и Методија број 6, површине 108 м2,
  • У Старој Пазови, улица Змај Јовина бб, на пијаци, површине 54 м2.
Текст огласа и детаљи 90kb
Проследи на: