Јавни позиви и конкурси

Јавна набавка: хигијенско одржавање спортских хала

Јавна набавка мале вредности - услуге чишћења.

Хигијенско одржавање спортских хала

Број: 2-1/16

Позив за подношење понуда 800kb
Конкурсна документација 1.2mb

Јавна набавка радовa: радови на изградњи система подног грејања и припреме санитарне топле воде

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

Радови на изградњи система подног грејања и припреме санитарне топле воде

Јавна набавка број 1-1/15

Одлука о обустави поступка 410kb
Одлука о додели уговора 450kb
Позив за подношење понуда 750kb
Конкурсна документација 1mb

Јавна набавка: УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДА У ФРУШКОГОРСКОЈ УЛИЦИ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 2-5-1/15 и Решења о именовању комисије за јавну набавку број ЈН 2-5-2/15 припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вреднпсти УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДА У ФРУШКОГОРСКОЈ УЛИЦИ У СТАРОЈ ПАЗОВИ Број ЈН 2-5/15.

Одлука о додели уговора 480kb
Позив за подношење понуда 200kb
Конкурсна документација 1.2mb

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

На основу Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора („Сл.лист општина Срема 13/14) Комисија за давање у закуп пословног простора расписује ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА. Расписује се Јавни оглас за давање у закуп пословних простора путем јавног надметања, на период до пет година, и то: 1) У Старим Бановцима, улица Грчка број 27, површине 36,25 м2.

Текст огласа и детаљи 190kb

Јавни оглас за давање у закуп пословних простора путем јавног надметања, на период до пет година

На основу Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора („Сл.лист општина Срема 13/14) Комисија за давање у закуп пословног простора расписујеЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА. Расписује се Јавни оглас за давање у закуп пословних простора путем јавног надметања, на период до пет година, и то:
1) У Старој Пазови, улица Змај Јовина бб, на пијаци, површине 35,63 м2.

Текст огласа и детаљи 190kb
Проследи на: