Јавне набавке

Jавна набавка - отворени поступак број ЈН 2-2/18 Изградња водоводне и канализационе мреже на локацији Фрушкогорска улица У Старој Пазова

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 176-2/18, од 27.07.2018 . и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 176-3/18 од 27.07.2018. oбјављује се

ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
БРОЈ ЈН 2-2/18
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ на локацији Фрушкогорскa улицa у Старој Пазови


Конкурсна документација 1.58mb
Решење о образовању комисије 0.47mb
Налог Ивана Чубриловић 0.47mb
Одлука о покретању поступка 0.45mb
Конкурсна документација 2 1.65mb
Одлука о измени конкурсне документације 0,61mb
Проследи на: