Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности: одржавање зграда

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), , чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 2-2/15 деловодни бр. 47-1/15 од 11.03.2015. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈН 2-2/14 деловодни бр. 47-2/15 од 11.03.2015., припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА.

Позив за подношење понуда 550kb
Конкурсна документација 1mb
Проследи на: